СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2012 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Група автори, Библиотеките во Битола и Битолско;Библиотечен тренд, 1 број;Мултимедијален CD ром за НУУБ „Св. Климент Охридски“ од Битола;Реализација на изложба на репродукции од најстарите библиотеки во Битола во Централната библиотека на Универзитетот во Истанбул,...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2013 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

„Библиотекарството во Битола“ ‐ книга 2 ‐ Национална установа ‐ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ ‐ Битола ‐ историја и развој;„Библиотечен тренд“1 број;Санација на подрумските простории на старата зграда на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2014 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

„Библиотечен тренд“ 2 броја;Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 2 и COBISS 3;Откуп на раритетни книги за потребите на музејската библиотечна поставка;Збогатување на книжните фондови за 2014 година;Деветта роднокрајна средба на битолските...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2015 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Списание, „Библиотечен тренд” 2 броја;Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 3;Откуп на раритетни книги за потребите на музејската библиотечна поставка;Збогатување на книжните фондови за 2015 година;Културни манифестации во НУУБ „Св....

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2016 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Списание „Библиотечен тренд“, 2 броја;Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 3;Збогатување на книжните фондови за 2016 година;Kултурни манифестации во НУУБ „Св. Kлимент Охридски“ – Битола;Десетта роднокрајна средба на битолските...