СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2017 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Поетски перформанси од млади автори;Дигитални сликовници за секое дете;Електронски читачи на книги;12-та роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија;Библиографија „Преглед на магистерски...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2018 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3;Збогатување на книжните фондови за 2018 година;12. Роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија, Тркалезна маса на тема: „Мултикултурализмот – судбинска определба...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2019 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРА „Роднокрајна средба на битолските писатели во Македонија“-зборник на излагања БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ Опрема и материјали за заштита и репрографијаТематска изложба за библиотекарство – Презентација и популаризација на културното...

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2021 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЈНОСТ 1. Информациски програми за користење онлајн услуги наменети за возрасна популација 2. Збогатување на книжните фондови за 2021 година 3. Културни манифестации во НУ УБ „Св. Климент Охридски“ – Битола 4. Роднокрајни средби на битолските...