English French German Macedonian

СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

PDFПечатиЕ-пошта

( 1 Глас )

На ден 25.03.2021 година, вработените од НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола, м-р Фатма Бајрам Аземовска и м-р Јелена Петровска, кои се соработници во проектот„SАSAS JEKHVAR JEKH – СИ БЕШЕ ЕДНАШ“, остварија информативна средба со г-динот Дејан Котевски и г-ѓата Зоја Андоновска, претставници од Министерството за култура на Република Северна Македонија.
Целта на средбата беше информирање на Министерството за култура за реализација на стратешкото партнерство „Sasas Jekhvar Jekh – Once upon a time...“ кое започна да се реализира од септември 2020 година и ќе трае до наредната година.
За НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола ова е веќе втор проект во кој е партнер во рамки на Еразмус + програмата.
Во рамските на состанокот се разговараше за целта и активностите на проектот кои се:
- Пронаоѓање на стари Роми кои знаат ромски бајки и кои би можеле да ги раскажат;
- Собирање на ромски бајки од нив;
- Проверување на сличностите и разликите на бајките и нивна категоризација.
Во наредниот период приказните ќе бидат преведени на македонски и на ромски јазик, со можност да бидат објавени во книга.
Проектот е финансиран со помош на Европската комисија преку Еразмус + програмата, а координатор е германската организација Југендстил.

MEETING WITH REPRESENTATIVES FROM THE MINISTRY OF CULTURE

On 25th March 2021, the employees from the library, MA Fatma Bajram Azemovska and MA Jelena Petrovska, who are also collaborators in the project “SASAS JEKHVAR JRKH - ONCE UPON A TIME…” had an informative meeting with Mr Dejan Kotevski and Mrs Zoja Andonovska, representatives from the Ministry of Culture of Republic of North Macedonia.
The goal of the meeting was to inform the Ministry of Culture about the realization of the strategic partnership “Sasas Jekhvar Jekh – Once Upon a Time…” which started in September 2020 and will last till next year.
For NIUL “St. Kliment Ohridski” – Bitola this is a second project as a partner in the Erasmus + programme.
During the meeting the parties discusses about the goals and the project activities, which are:
- Finding old Roma people which know Roma fairy-tales and can narrate them;
- Collecting the Roma fairy-tales from them;
- Checking of the similarities and differences of the collected fairy-tales and their categorization.
In the following period the collected fairy-tales will be translated into Macedonian and Romanes, with a possibility to be published in a book.
This project is financed by the European Commission through the Erasmus + programme, and the coordinator is the German organization JugendStil.

Сподели на Facebook