СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2022 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

 1. Збогатување на книжните фондови за 2022 година
 2. Иновативни програми за сите возрасни во мултифункционална читалница – библиотеки УНЕСКО Агенда 2030
 3. Библиотечните услуги во време на КОВИД-19 и други кризни ситуации – едукативни работилници за библиотекари
 4. Регионална смотра на хортикултурни библиотеки
 5. Втор стручен собир на факултетските библиотеки -,,Библиотечната дејност на факултетските библиотеки на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во услови на пандемија и кризни ситуации
 6. Вечери на креативноста
 7. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3
 8. Креативни забавни работилници за поттикнување на читањето на деца со попреченост
 9. Мојата дигитална сликовница

ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

 1. Списание „Библиотечен тренд“

МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ

 1. Претставување на Република Северна Македонија на Меѓународниот саем на книгата во Лајпциг, Германија

ИНВЕСТИЦИИ

 1. Замена на прозорците во просториите на Библиотеката

Информации

Објавено на

25/02/2022