СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2021 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЈНОСТ

1. Информациски програми за користење онлајн услуги наменети за возрасна популација

2. Збогатување на книжните фондови за 2021 година

3. Културни манифестации во НУ УБ „Св. Климент Охридски“ – Битола

4. Роднокрајни средби на битолските писатели во Македонија, Тркалезна маса на тема: „Мултикултурализмот – како судбинска определба на роднокрајните писатели во Македонија“

5. Роднокрајни автори – аудиозаписи 1

6. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3

7. Дигитализација на културните активности во Битола низ страниците на периодиката во НУ УБ „Св. Климент Охридски“ – Битола во периодот 1956 – 1975 година (II фаза)

8. Мултифункционална читална (дислокација на библиотечната граѓа)

9. Работилница за креативно пишување и поттикнување на читачката култура

10. Читаме онлајн приказни за деца и родители во време на пандемија на КОВИД-19

11. Мојата дигитална сликовница

ЛИТЕРАТУРА И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

1. „Библиотечен тренд“

МЕЃУНАРОДНА  ДЕЈНОСТ

1. Учество на Меѓународниот саем на книгата во Лајпциг, Германија

ИНВЕСТИЦИИ

1. Набавка на компјутер за пребарување записи (книги) во новите универзитетски читалници

Информации

Објавено на

24/01/2022