СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2019 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ЛИТЕРАТУРА

 1. „Роднокрајна средба на битолските писатели во Македонија“-зборник на излагања

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

 1. Опрема и материјали за заштита и репрографија
 2. Тематска изложба за библиотекарство – Презентација и популаризација на културното наследство
 3. Тин-лето во библиотека
 4. Дислокација и заштита на периодичен материјал
 5. Збогатување на книжните фондови за 2019 година
 6. Роднокрајна средба на битолските писатели во Македонија, Тркалезна маса на тема „Мултикултурализмот – судбинска определба на роднокрајните писатели во Македонија“
 7. Дигитални сликовници за секое дете
 8. Поетски перформанси од млади автори
 9. Обезбедување на книжниот фонд – III фаза
 10. Обука за библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3
Информации

Објавено на

24/01/2022