СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2017 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

 • ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
 1. Поетски перформанси од млади автори;
 2. Дигитални сликовници за секое дете;
 3. Електронски читачи на книги;
 4. 12-та роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија;
 5. Библиографија „Преглед на магистерски трудови и докторски дисертации одбранети на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во периодот од 1991-2016;
 6. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3;
 7. Непречен и отворен пристап до библиотечните фондови за секој читател – Обезбедување на книжниот фонд IV фаза;
 8. Збогатување на книжните фондови за 2017 година;
 9. Културни манифестации во НУ УБ „Св. Климент Охридски“ – Битола;
 10. ЕКО библиотека;
 11. По врвиците на хероите на Македонија;
 12. Опрема и материјали за заштита и репрографија;
 13. „Ние сме љубов“.
 • МЕЃУНАРОДНА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
 1. Меѓународна соработка на НУ УБ „Св. Климент Охридски“ – Битола со библиотеките во Вроцлав и во Варшава, Полска.
 • МЕЃУНАРОДНА МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА, СОРАБОТКА СО УНЕСКО
 1. Учество на Конференцијата на Меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и библиотеки – ИФЛА во Вроцлав, Полска.
 • ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ И НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА УСТАНОВИТЕ
 1. Техничко опремување на новата сала за промоции и симултан превод – прва фаза;
 2. Набавка на опрема за дигитализација на библиотечниот фонд на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Информации

Објавено на

24/01/2022