СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2016 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

 • Списание „Библиотечен тренд“, 2 броја;
 • Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 3;
 • Збогатување на книжните фондови за 2016 година;
 • Kултурни манифестации во НУУБ „Св. Kлимент Охридски“ – Битола;
 • Десетта роднокрајна средба на битолските роднокрајни писатели од Македонија;
 • Зборник на излагања;
 • Опрема и материјали за Одделот за заштита и репрографија;
 • Слушај музика, биди среќен;
 • Јас читам, а ти?;
 • Мини библиотеки;
 • Управување со конфликти – едукација на млади;
 • Активности за популаризација на книгата – промовирање и презентирање на тековната книжна продукција, на новооткупените книги и на оние кои со проект на Владата на РМ се доделени на Библиотеката и се наменети за продажба;
 • Учество на Kонференцијата на Меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и библиотеки – ИФЛА во Kолумбус, Охајо – САД.
Информации

Објавено на

24/01/2022