СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2015 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

  • Списание, „Библиотечен тренд” 2 броја;
  • Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS 3;
  • Откуп на раритетни книги за потребите на музејската библиотечна поставка;
  • Збогатување на книжните фондови за 2015 година;
  • Културни манифестации во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола;
  • Тркалезна маса на тема мултикултурализмот судбинска определба на роднокрајните писатели во Македонија;
  • Опрема и материјали за Одделот за заштита и репрографија;
  • Секој има право да го разберат;
  • Креирање на аудиобиблиотека на книги;
  • Научна средба на тема: „Библиотекарството – наша судбина”, по повод 70 години од основањето на НУУБ „Св. Климент Охридски” – Битола.
Информации

Објавено на

24/01/2022