СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2012 ГОДИНА – НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

 • Група автори, Библиотеките во Битола и Битолско;
 • Библиотечен тренд, 1 број;
 • Мултимедијален CD ром за НУУБ „Св. Климент Охридски“ од Битола;
 • Реализација на изложба на репродукции од најстарите библиотеки во Битола во Централната библиотека на Универзитетот во Истанбул, Турција;
 • Претставување на 30 изданија и изложба на репродукции од најстарите библиотеки во Битола во Универзитетот на Аристотел при Солунската библиотека во Солун, Грција;
 • Збогатување на книжните фондови;
 • Набавка на опрема за средување на некнижниот материјал (инвестиции);
 • Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS2;
 • Тркалезна маса: Седма традиционална средба со битолските роднокрајни писатели од Македонија;
 • Седма роднокрајна средба битолските роднокрајни писатели од Македонија – зборник за излагања;
 • Откуп на раритетни книги за потребите на музејско – библиотечната поставка;
 • Непосредна заштита: Реализација на конзерваторски проект – ентериерни, занаетчиски работи на Стара зграда на НУУБ „Св. Климент Охридски” – Битола;
 • Набавка на машина за сито печат.
Информации

Објавено на

24/01/2022