Честитка на еден од највозрасните читатели (90) години.
Преку активности поврзани со програмите Трето доба Библиотеката ги поканува сите читатели без оглед на возраста да се вклучат во нејзините програми.