Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола

ПОКАНА ЗА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА

„Д-А-Х-Л- Концептот по германски јазик како странски јазик“

– автор доц.д-р Валентина Илиева.

20.09.2012 година (четврток) во 19 часот во просториите на НУУБ„Св.Климент Охридски“ – Битола.