Организација

Директор: м-р Бојан Стефановски

1.СЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНИ, ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

1.1 Одделение – Организационо – административно и човечки ресурси;
1.2 Одделение – Техничко одржување и обезбедување на објектот.

2.СЕКТОР КОМПЛЕТИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ, БИБЛИОГРАФИИ И ЗБИРКИ

2.1 Одделение – Комплетирање и обработка на библиотечен материјал;
2.2 Одделение – Библиографии и збирки.

3.СЕКТОР РАЗВОЈ НА БИБЛИОТЕКАРСТВО, МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА, МАРКЕТИНГ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

3.1 Одделение – Развој на библиотекарството;
3.2 Одделение – Меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста.

 

4.СЕКТОР ИНФОРМАЦИИ, ЗАШТИТА, РЕПРОГРАФИЈА И КНИЖЕН ФОНД И УСЛУГИ

4.1 Одделение – Информации, заштита и репрографија;
4.2 Одделение – Книжен фонд и услуги.