Зачленување

Годишна членарина за возрасни – 200 денари.
Годишна членарина за деца – 200 денари.
Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 10 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.
Библиотечниот материјал од стручниот оддел се користи единствено во просториите на Библиотеката.
Корисникот е должен да ги почитува правилата на Библиотеката.
При упис секој член пополнува Изјава за упис.
Напомена – членската карта може да ја користи само носителот на кого гласи и истата има важност 1 (една) година од денот на уписот.
Работно време: секој работен ден (понеделник – петок) од 7,30 до 19,30 часот.