Проектот „ГОРДОСТ 1 – Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник?“ доаѓа до својот крај.

Од 11 до 12 април 2022 година во Лазаревац (Србија), се одржа завршниот состанок со партнерите „Jugendstil“ од Германија, „BARIKANIPE“ од Скопје (Северна Македонија), „HEEDA“ од Унгарија, “International Initiatives for Cooperation” од Бугарија, библиотеката „Димитрије Туцовиќ“ од Лазаревац, Србија како домаќин и НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола (Северна Македонија) како координатор на проектот. На состанокот, битолската библиотека како координатор направи мониторинг на проектот и ги презентираше завршните задачи поврзани со работилниците, брошурата и извештаите од проектот. Вториот ден беше посветен на дефинирање на очекуваните резултати и активности, како и влијанието и одржливоста на последователниот проект. Во одност на тоа, се дискутираше концептот за Стратешкото партнерство „Гордост 2“, а исто така имавме и задоволство да го слушнеме консултантот на библиотеката од Лазаревац, г-дин Мирко С. Маркович, кој ги презентираше „Можности и употреба на апликациите за дигитален онлајн речник“. Проектот е во рамки на клучната акција 204 – Стратешки партнерства за образование на возрасни, финансиран од Македонската агенција за европски програми и мобилност преку Еразмус + програмата на ЕУ.„ГОРДОСТ 1 – Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник?“ ќе заврши на 30-ти Април 2022 година, а се надеваме на негово продолжување следната година преку последователен проект.

PROUD I – FINAL PARTNER MEETINGThe project “PROUD I

– Preservation of the Romanes through the Utilization of an Online Dictionary?” is coming to its end. From 11-12 April, 2022 in Lazarevac (Serbia) the final meeting was held with the partners “Jugendstil” from Germany, “BARIKANIPE” from Skopje (North Macedonia), “HEEDA” from Hungary, “International Initiatives for Cooperation” from Bulgaria, the library “Dimitrije Tucovic” from Lazarevac, Serbia as the host and the NIUL “St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia) as the coordinator. During the meeting, the Bitola Library as the coordinator made the project monitoring and presented the final tasks of the project connected to the Workshops, the Project Brochure and the reports. The second day was dedicated to the definition of the expected results, activities, impact and sustainability of the follow up project. Related to this the concept of the Strategic partnership PROUD II was discussed and we had the pleasure to hear the Lazarevac library consultant, Mr. Mirko S. Markovic, who presented the “Possibilities and use of the digital online dictionary applications”.The project is part of the Key Action 204 – Strategic Partnerships for adult education, financed by the Macedonian agency for European programmes and mobility through the Erasmus + programme of the EU.“PROUD I – Preservation of the Romanes through the Utilization of an Online Dictionary?” project will come to its end on the 30th April 2022, and we hope to have its continuation with the follow-up project next year.

Facebook link