Вредните раце на учениците од текстилната струка од СОУ „Таки Даскало“ – Битола со своите професорки Ема Ќука и Живка Т.И. Паркет ја збогатија нашата велигденска палета на украси. Покажувајќи ни ја целата техника на изработка на украси со материјалот филц. Овие украси се наменети за нашите најмали читатели…

Facebook link