Историја на библиотеката

Печати

Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” - Битола е составена од два функционално поврзани објекти кои претставуват една целина.

Составена е од стар дел изграден на КП бр.7769/1, која зграда е одредена за споменик на култура со Решение бр. 266 од 30.03.1978 година од Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј Битола и влегува во состав на зона „А” од заштитеното градско јадро, како и во состав на амбиенталната целина на улица Ленинова. За новиот дел од зградата, со Спогодба за давање на корис-тење градежно земјиште бр.12-5996 од 18.11.1981 година, Општина Битола на Матичната библиотека и дава на користење земјиште што претставува дел од КП.бр.7769/1 со површина од 2105 м2 КО Битола, за доградување на библиотека.

Со добивањето на целата потребна документација за градба на новиот објект и по одобрениот проект од 02.09.1983 година, се изгради новиот дел на Библиотеката кои денес заедно со стариот објект претставуваат неразделна целина.

Библиотеката е основана на 25.03.1945 година со решение на Градскиот народен одбор со името: Градска народна библиотека во Битола.

Библиотеката промени повеќе простории. Беше сместувана по овој ред:

Од своето основање па до денес Библиотеката претрпе повеќе статусни промени во своето работење и промена на името под кое таа функционирала:

Националната установа - Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски” - Битола е современа културна институција со книжен фонд од околу 600.000 книги и бројни списанија, со тенденција за перманентно зголемување.

Денес Библиотеката се стреми да стане вистинска виртуелна библиотека, да навлезе во сè повисокиот степен на задоволување на научно-истражувачките и образовните потреби на крајниот корисник, без тој да се грижи од каде и како пристигнала бараната информација, што е возможно само со натамошен развој на современото автоматизирано библиотечно работење.

Програмата на Националната установа - Универзитетска библиотека „Св Климент Охридски“ - Битола се темели на реални и остварливи параметри.