„SАSAS JEKHVAR JEKH – СИ БЕШЕ ЕДНАШ“ – АКТИВНОСТИ ОД ПРЕТПОСЛЕДНИОТ КВАРТАЛ

Печати

( 0 Гласа )

Активностите во врска со проектот „Sasas Jekhvar Jekh – Once upon a time...“ се реализираат редовно. По завршувањето на категоризацијата, направивме рангирање според кое од сите бајки, четириесетте највисоко рангирани бајки ќе бидат дел од книгата. Исто така одбравме ромски уметници кои ќе ги улустрираат бајките и ромски актери кои ќе ги промовираат.

Од 7-9 септември, 2019 година во Софија, Бугарија се одржа партнерски состанок во рамките на проектот. Освен рангирањето на бајките, се дискутираше и за елементите на планираните следни проекти и се собраа идеи за проектната брошура.

Поради рестрикциите поврзани со Корона вирусот, на македонските граѓани им беше забранет влез и престој во Бугарија во септември, па поради таа причина тимот на библиотеката не можеше да присуствува на состанокот. Крајниот состанок ќе се одржи во декември во Германија.
Проектот е финансиран со помош на Европската комисија преку Еразмус + програмата, а координатор е германската организација Југендстил.

„SASAS JEKHVAR JEKH – ONCE UPON A TIME” – ACTIVITIES FROM THE PRENULTIMATE QUARTER

The activities related to the project "Sasas Jekhvar Jekh - Once upon a time ..." are realized regularly. After completing the categorization, we made a ranking and according to it of all the fairy tales, the forty highest ranked fairy tales will be part of the book. We have also selected Roma artists who will illustrate the fairy tales and Roma actors who will promote them.
A partnership meeting within the project was held from 7-9 September, 2019 in Sofia, Bulgaria. In addition to ranking the fairy tales, the elements of the planned follow-up projects were discussed and ideas for the project brochure were gathered. Due to restrictions related to the Corona virus, Macedonian citizens were banned from entering and staying in Bulgaria in September, so the library team could not attend the meeting. The final meeting will be held in December in Germany.
This project is financed by the European Commission through the Erasmus + programme, and the coordinator is the German organization JugendStil.