English French German Macedonian

Настани

ХОРТИКУЛТУРНО – НУУБ „Св. Климент Охридски учесник во смотра на хортикултурни библиотеки во регионот (21.05.2020.г.)

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

Љубов кон цвеќе и поезија е патот што не води во цветна иднина.

Следејќи ги иновативните и креативни програми во регионот и светот НУУБ „Св. Климент Охридски“ пред три години стана дел од мрежата на хортикултурни библиотеки. Концептот се состои во запознавање, користење и практична апликација на знаења и литература од областа на ботаника, како и промовирање на литература од истата област, со што библиотекарите го унапредуваат квалитетот на своите услуги преку поголемо користење на фондовите на библиотеката и обликување на позитивна свест за уредување на работни и животни простори. На тој начин библиотеките стануваат своевиден посредник во изградба на современото и еколошко живеење, овозможувајќи го побрзиот пристап до активности со хортикултурна нота. Покрај размената на информации и искуства, хортикултурна мрежа на библиотеки од целиот регион ќе биде еден вид „огласна табла“ и „временски распоред“ на редовни и повремени настани врзани со цвет и книга.

Хортикултурни библиотеки се дело на авторскиот тим на основачите на Интернет-клубот - Мирко С. Марковиќ (независен библиотекарен советник) и Драган Р. Саиќ, инж.  кои го  изработија проектот и програмата на „Хорикултурни библиотеки“ .

Домаќин на Третиот национален фестивал на хортикултурни библиотеки и  Вториот регионален фестивал на градинарски библиотеки е библиотеката „Љубиша Р. Ѓениќ ("Љубиша Р.Ђенић") од Чајетина, а со видео учество  се придружија библиотеките од Србија,  Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија (Битола и Радовиш). Настанот ќе се одржи на Златибор, во Чајетина на 21 мај 2020 (четврток) со почеток во 12 часот.

Во поздравното видео учествува  и ученичка  Михаела Растаноска од ОУ„Тодор Ангелевски“ со стихотворба „Мајски цвет“ од Видоје Подгорец, подготвена од наставничката Бисера Петровска Аргиновски.

Подготвила Јелена Петровска

http://hortikulturna.biblioteka.org.rs/index.php/2-uncategorised/26-zlatiborska-medjunarodna-smotra-hortikultirnih-biblioteka-i-knjiznica-na-festivalu-poljdkog-cveca-cajetina-2020

http://www.biblioteke.rs/

https://www.youtube.com/watch?v=QF_hPBLng18&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jR8p3JkglaDg1AtP_nyMSVyWu_AyCxkRJhaCNQuGIm7Fxo-hsLendSyk

 

 

Порака од г-ѓа Одре Азуле, Генерален директор на УНЕСКО по повод Светскиот ден на книгата и на авторското право 23 април 2020

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

Порака од г-ѓа Одре Азуле, Генерален директор на УНЕСКО по повод Светскиот ден на книгата и на авторското право 23 април 2020

Во време на неизвесност, многумина од нас се свртуваат кон книгите за да се оттргнат од изолацијата и загриженоста.

Имено, книгите имаат незаменлива моќ да разонодат, да нè подучуваат истовремено за да можеме да се оттргнеме од сeбеси, да се сретнеме со некој писател или со некоја писателка, со некоја култура, да си подариме време за себе или да проникнеме подлабоко во себе. На тој начин книгите, страница по страница, трасираат интимни патишта во човечката мисла во сите времиња и насекаде, што се нарекува слобода.

Ете, токму од таа магија на книгите ние имаме нужна потреба токму во овој период кога заеднички се потсетуваме колку многу литературата и сите уметности се значајни.

Со одбележувањето на книгите ние исто така ги славиме писателите и писателките, кои ни ги даваат тие делови од животот, тие светови, тој прозорец и поглед кон светот и затоа тоа се случува на 23 април, на денот кога починал Вилијам Шекспир, Мигел де Сервантес и Де ла Вега, кои веќе четири векови ја хранат нашата имагинација.

Со нив ние им оддаваме почит на сите професии поврзани со книгата, со издаваштвото, со печатењето, како и со преведувањето. Тие го овозможуваат ширењето на нашето литературно културно наследство и овозможуваат нови креации за да се најде место за изразување и размена на идеите.

Овие професии треба да се споделуваат и да се вреднуваат. Тоа ни се чини уште поверодостојно во овој период на КОВИД-19, којшто галопира и претставува сериозна и трајна закана за економијата и културата.

Од тие причини УНЕСКО го валоризира трудот на издавачите, благодарејќи  на Меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и институции - ИФЛА и на Меѓународното здружение на издавачи.

За да може моќта на читањето да се реализира во целост и за да може секој од нас да си најде прибежиште, сон, знаење и размисла важно е да постои достап до книгите. Тоа е идејата зошто Куала Лумпур стана на овој 23 април Светска престолнина на книгата во 2020 година,  пред сé поради одлуката да се бори против неписменоста и за инклузија на книгата.

Во ова време  читањето е толку скапоцено, нашата заедничка заложба за поврзување со и во читањето го добива своето вистинско значење.

На овој Светски ден на книгата и на авторското право, ве поканувам сите вас мажи и жени да почнете да ги вртите страниците на книгите за да најдете свеж здив за сегашноста и за иднината.

Превод на француски јазик: Елена Никодиновска

 

Message de Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 23 avril 2020

En cette période d’incertitude, nombreux sont celles et ceux qui se tournent vers les livres pour défaire le confinement et l’inquiétude.

Les livres ont, en effet, cette capacité unique de nous divertir, de nous instruire, d’être tout à la fois l’instrument d’une sortie de soi, d’une rencontre avec un auteur, une autrice, un univers ou une culture, et d’offrir un temps où plonger plus profondément en soi-même. Les livres tracent ainsi, page après page, les chemins d’une déambulation intime dans la pensée humaine de tous les temps et de tous les lieux, que l’on appelle aussi du nom de liberté.

C’est toute cette magie des livres dont nous avons besoin en cette période où, collectivement, nous nous rappelons à quel point la littérature, et l'ensemble des autres arts, nous sont essentiels.

En célébrant les livres, nous célébrons aussi leurs auteurs et autrices qui nous offrent ces morceaux de vie, ces univers, une fenêtre et un regard sur le monde – et c’est pourquoi cette célébration a lieu un 23 avril, date anniversaire de la mort de William Shakespeare, Miguel Cervantès et Inca Garcilaso de la Vega, qui nourrissent depuis quatre siècles nos imaginaires.

Avec eux, nous rendons aussi hommage à l’ensemble des métiers du livre, de l’édition, de la publication, de la traduction aussi, qui garantissent la diffusion de notre patrimoine littéraire, et qui permettent aux créations nouvelles de trouver un lieu où s’exprimer, et aux idées de circuler.

Ces métiers doivent être protégés, et valorisés. C’est d’autant plus vrai en cette période de COVID-19 qui fait courir un péril profond, et durable, à cette économie de la rencontre qu’est la culture.

C’est la raison pour laquelle l’UNESCO valorise le travail des éditeurs, notamment grâce à ses partenariats avec la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques et avec l’Union internationale des éditeurs.

Pour que le pouvoir de la lecture s’exerce pleinement, et que toutes et tous y trouvent refuge, rêve, connaissance et réflexion, il importe d’avoir accès aux livres. C’est le sens de l’engagement de Kuala Lumpur, qui devient en ce 23 avril Capitale mondiale du livre 2020, notamment en raison de sa détermination à favoriser l’alphabétisation et le développement d’une culture inclusive du livre.

En ces temps où la lecture est si précieuse, notre engagement commun pour l’intégration dans et par la lecture prend tout son sens.

Pour cette Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, je vous invite donc, toutes et tous, à commencer des livres, tourner leurs pages, et y trouver un souffle pour le présent, et pour l’après.

 

Mesazhi i zonjës Odre Azule, Drejtor Gjeneral i UNESKO-s me rastin e Ditës botërore të librit dhe të drejtave të autorit 23 prill 2020

Në kohë pasigurie, njerëzit gjithnjë drejtohen kah libri, për të ikur sado pak, nga izolimi dhe shqetësimet e mundshme.

Ç’është e vërteta, librat kanë një fuqi të pazëvendësueshme për të na argëtuar, por, njëkohësisht edhe për të na mësuar se si të ikim nga vetja, të takohemi me ndonjë shkrimat apo shkrimtare, me ndonjë  kulturë, t’i dhurojmë vetes kohë, të depërtojmë thellë në veten tonë. Në këtë mënyrë, librat, faqe për faqe, trasojnë rrugë intime në trurin e njeriut, në çdo kohë dhe gjithandej. Çka është kjo nëse jo liri!

Dhe, pikërisht për këtë magji të librit kemi aq shumë nevojë në këtë periudhë kur ndërgjegjësohemi fuqishëm për peshën e letërsisë dhe të artave përgjithësisht.

Me respektin që e shprehim ndaj librit, ne gjithashtu i madhërojmë edhe shkrimtarët dhe shkrimtaret që na i japin ato vepra nga jeta e tyre, atë botën e tyre, dritaret nga e hedhim shikimin përtej botës sonë. Dhe, jo rastësisht festa e librit ndodhë pikërisht më 23 prill, dita kur ka vdekur Uiliam Shekspiri, Miguel de Servantes, De la Vega, të cilët tash e katër shekuj e ushqejnë imagjinatën tonë.

Përmes tyre, kemi nderuar edhe të gjitha profesionet e tjera që lidhen me librin, me botimin, me shtypin, si dhe me përkthimin, të cilët e ndihmojnë zgjërimin e trashëgimisë sonë kulturo-letrare dhe që ndihmojnë në kreativitete të reja me qëllim që të gjenden hapësira për shprehje dhe këmbim ideshë.

Këta profesione duhet të njihen dhe të vlerësohen. Për më tepër në këtë periudhë të KOVID-19 i cili po përhapet me hapa galopante duke u bërë një kërcënim serioz për ekonominë dhe kulturën.

Për këtë shkak UNESKO është duke e valorizon punën e botuesve, falë Shoqatës Ndërkombëtare të institucioneve dhe asociacioneve bibliotekare – IFLA si dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Botuesve.

Për t’u arritur plotësisht fuqia e leximit dhe, për të siguruar secili nga ne strehë, ëndërr të bukur, njohuri e mendime të shëndetshme, gjithësesi që duhet të sigurojmë qasje deri te librat. Këtu qëndron arsyeja se pse në 23 Prillin e sivjemë Kuala Lumpuri u shpall Kryeqytet Boteror i Librit, mbi të gjitha edhe për shkak të vendimit për t’i shpallur luftë analfabetizmin përmes përfshirjes së librit.

Në këtë periudhë angazhimi ynë i përbashkët lidhur me leximin është po aq shumë i vlefshëm sa edhe vetë leximi.

Në Ditën botërore të librit dhe të të drejtave të autorit, i ftojmë të gjitha gratë dhe burrat që t’i shfletojnë faqet e librave me qëllim që të gjejnë ajrin e pastër për të tashmen dhe për të ardhshmen.

   

ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКО ПРАВО, И НИЕ СМЕ ДЕЛ ОД НАСТАВАТА!

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

Во соработка со ОУ „Тодор Ангелевски“ – Битола одбележувајќи го Светскиот ден на книгата и авторско право, а во рамките на препораките на ИФЛА за вклучување на библиотеките во сите аспекти и активности на заедницата во време на справување со изолациони мерки, Библиотеката се вклучи во online настава со презентација за важноста на читање, одбележување на денот на книгата и можности за учество на учениците во креирање на програми и проекти како дел од иновативни библиотечни содржини. Беа вклучени три одделенија II 6, IV 3 и IV 6 со одделенски наставници Бисера Петровска Аргиновски, Снежана Петковска и Татјана Чапкуновска.

Презентацијата од Библиотеката ја подготви м-р Јелена Петровска која што на децата им пренесе порака за Светскиот ден на книгата од проф. д-р Методи Чепреганов како претставник на најхрабрите луѓе кои што деновиве се борат со пандемија.

Учениците беа запознаени со важноста на читањето, претставување на функционирање на библиотеката, како и со можности за зачленување и учество во креирање на библиотечните проекти и активности на библиотеката. Во вториот дел од часот во координација со наставници учениците поставуваа прашања до библиотекарот и заедно зборуваа за најчитани наслови на книги.

Со оваа активност НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола активно учествува во едукативните содржини и соработува со наставници кои се отворени за нови и посодржајни пристапи кон изведување на online настава.

Библиотеката на својата веб страна постави и други содржини поврзани со одбележување на Светскиот ден на книгата и авторско право, а во подготовка се и други активности со цел интерактивно поврзување со читателите.

 

   

Страница 8 од 256

Сподели на Facebook