English French German Macedonian

Настани

СРЕДБА СО ПРЕТСТАВНИЦИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

PDFПечатиЕ-пошта

( 1 Глас )

На ден 25.03.2021 година, вработените од НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола, м-р Фатма Бајрам Аземовска и м-р Јелена Петровска, кои се соработници во проектот„SАSAS JEKHVAR JEKH – СИ БЕШЕ ЕДНАШ“, остварија информативна средба со г-динот Дејан Котевски и г-ѓата Зоја Андоновска, претставници од Министерството за култура на Република Северна Македонија.
Целта на средбата беше информирање на Министерството за култура за реализација на стратешкото партнерство „Sasas Jekhvar Jekh – Once upon a time...“ кое започна да се реализира од септември 2020 година и ќе трае до наредната година.
За НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола ова е веќе втор проект во кој е партнер во рамки на Еразмус + програмата.
Во рамските на состанокот се разговараше за целта и активностите на проектот кои се:
- Пронаоѓање на стари Роми кои знаат ромски бајки и кои би можеле да ги раскажат;
- Собирање на ромски бајки од нив;
- Проверување на сличностите и разликите на бајките и нивна категоризација.
Во наредниот период приказните ќе бидат преведени на македонски и на ромски јазик, со можност да бидат објавени во книга.
Проектот е финансиран со помош на Европската комисија преку Еразмус + програмата, а координатор е германската организација Југендстил.

MEETING WITH REPRESENTATIVES FROM THE MINISTRY OF CULTURE

On 25th March 2021, the employees from the library, MA Fatma Bajram Azemovska and MA Jelena Petrovska, who are also collaborators in the project “SASAS JEKHVAR JRKH - ONCE UPON A TIME…” had an informative meeting with Mr Dejan Kotevski and Mrs Zoja Andonovska, representatives from the Ministry of Culture of Republic of North Macedonia.
The goal of the meeting was to inform the Ministry of Culture about the realization of the strategic partnership “Sasas Jekhvar Jekh – Once Upon a Time…” which started in September 2020 and will last till next year.
For NIUL “St. Kliment Ohridski” – Bitola this is a second project as a partner in the Erasmus + programme.
During the meeting the parties discusses about the goals and the project activities, which are:
- Finding old Roma people which know Roma fairy-tales and can narrate them;
- Collecting the Roma fairy-tales from them;
- Checking of the similarities and differences of the collected fairy-tales and their categorization.
In the following period the collected fairy-tales will be translated into Macedonian and Romanes, with a possibility to be published in a book.
This project is financed by the European Commission through the Erasmus + programme, and the coordinator is the German organization JugendStil.

 

Одржана промоцијата на Зборникот на стручни трудови „Училишните библиотеки во Битола и Битолско“

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

На ден 25.03.2021 во НУУБ „ Св. Климент Охридски“ - Битола, се одржа промоцијата на Зборникот на стручни трудови „Училишните библиотеки во Битола и Битолско“. Промоцијата беше кратка и со строго почитување на протоколите за КОВИД 19.
На почетокот на средбата се обрати директорот на библиотеката м-р Бојан Стефановски со пригоден говор а потоа кратки обраќања имаа и раководителите на проектот Ленче Андоновска и Гордана Пешевска - библиотекари советници. На крајот беа поделени примероци од зборникот на сите учесници на промоцијата.
Повеќе фотографии од овој настан на следниот линк: NUUB Facebook

   

Промоција на зборникот на стручни трудови „Училишните библиотеки во Битола и Битолско“

PDFПечатиЕ-пошта

( 1 Глас )

Националната установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола, по повод 76 годишнината од основањето, на ден 25.03.2021 година во 11 часот (четврток), Ве поканува на промоција на Зборникот на стручни трудови „Училишните библиотеки во Битола и Битолско“.

 

Промоцијата ќе биде кратка и истата ќе се одржи во новата сала за промоции со строго почитување на протоколите за КОВИД 19.

 

Темата на проектот „Училишните библиотеки во Битола и Битолско“, кој е одобрен од Министерството за култура од областа на библиотечната дејност за 2020 година, беше предизвик за раководителите на проектот Ленче Андоновска и Гордана Пешевска, библиотекари советници, да се навлезе подлабоко во работата, функционирањето и проблемите во училишните библиотеки, како и да им се даде примат на овој вид библиотеки кои постојат многу одамна во склоп на основните и средните училишта во Битола и Битолско. Со тоа се заокружува една форма и областа на библиотечната дејност и работа, особено важна за воспитно-образовниот процес.

За таа цел воспоставени се контакти со библиотекарите во училишните библиотеки, а во поголемиот дел извршен е увид и истражување во училишните библиотеки, односно истите се посетени и, во соработка и одредени консултации со библиотекарите, од нивна страна изработени се стручни трудови за нивните училишни библиотеки (историјат, развој, книжен фонд, активности и сл.) и истите се доставени до раководителите на проектот. Застапени се 23 стручни трудови, врз кои е извршена лектура, истите се компјутерски обработени и отпечатени во Зборник на стручни трудови, кој за првпат се објавува и претставува одраз на опстојувањето, работата, развојот на дејноста и активностите од областа на библиотекарството во овие средини – основните и средните училишта во Битола и Битолско во минатото, сегашноста и иднината. Со особен респект кон раководителите на наведениот проект, кои се зафатија со реализација на оваа макотрпна работна активност која успешно и на најдобар можен начин ја извршија, сублимирајќи и соединувајќи ги сите училишни библиотеки во Битола и Битолско преку нивната долгогодишна дејност и активност, а трудовите кои произлегоа од овој проект да ги објават во публикацијата Зборник на стручни трудови, што самиот по себе има научна, но и репрезентативна улога и мисија пред нашите читатели, но и многу пошироко, при што во целост го оправдува потфатот и трудот на авторите Ленче Андоновска и Гордана Пешевска, извршувајќи ја оваа благородна дејност.

Оваа публикација воедно го збогатува и надополнува фондот на изданија при НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола, со литература од областа на библиотекарството и библиотечната дејност во Битола и Битолско.


Ви благодариме за соработката.

   

Страница 3 од 269

Сподели на Facebook